Advent Botany 2015 – Day 24: King Protea

Protea_stokeiFPab

Seedlings of Protea stokei

Bookmark the permalink.